2. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. 573 in 577 obe k.o. 1088 - Padeški vrh