5. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi na zemlj. parc. št. 372/1 in 1568 obe k.o. 1099 - Gorenje pri Zrečah