10. Lokacijska preveritev za določitev obsega stavbnega zemljišča pri posamični poselitvi in individualno odstopanje od PIP na zemlj. parc. št. 559/1 k.o. 762 - Brezje pri Oplotnici